Handelsbetingelser

Erhverv

Gå til privat handelsbetingelser, klik her!

Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for EXAKT´s leverancer til køber. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Tilbud

EXAKT’s skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til EXAKT inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. EXAKT’s tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Priser

Priser er de på aftaletidspunktet gældende priser og medmindre andet skriftligt er aftalt, tages forbehold overfor stigninger i arbejdsløn, materialepriser og andre forbehold udenfor sælgers kontrol. Vejledende udsalgspriser, tilbudspriser m.v. opgives ekskl. moms og fragt og andre afgifter, idet disse anføres særskilt på faktura og betales med de til enhver tid gældende satser. Omfattes leverancen af en af EXAKT benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

Betaling

Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af EXAKT’s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger EXAKT til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms. Ved betaling med VISA, Mastercard eller Dankort er kortgebyret fastsat af Nets, og opgøres således til de enhver tid gældende takster herfor.

NETS transaktionsomkostninger:

Ved betaling med VISA (dansk): 1,5% af beløbet
Ved betaling med Dankort/VISA-Dankort:
0,00 - 50,00 kr. = 0,70 kr.
50,01 - 100,00 kr. = 1,10 kr.
Over 100,01 kr. =1,39 kr.

Produktinformation og ændringer

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af EXAKT skriftligt henvises hertil. EXAKT forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af EXAKT før eller efter aftalens indgåelse, forbliver EXAKT’s ejendom og må ikke videregives uden EXAKT’s skriftlige samtykke. EXAKT opretholder i øvrigt samtlige immaterielle rettigheder over leverede designs m.v.

Returvarer

Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.

Levering og forsendelse

Ved modtagelse af forsendelse er det købers pligt at kontrollere at varerne er intakte, før der kvitteres på fragtbrevet. Er varerne imidlertid modtaget i beskadiget stand, da anføres dette på fragtbrevet og der kvitteres således ikke for modtagelsen. Skaden meddeles afsender samme dag, da der ellers ikke kan kræves erstatning for den beskadigede vare. Såfremt en kunde ønsker dellevering af en større samlet ordre, forbeholder EXAKT sig til ret til at udstede faktura herpå, som må betragtes som øvrige fakturaer. Hvis køber ikke kan modtage leverancen, eller modtagelse ikke kan finde sted til aftalt tidspunkt grundet forhold, for hvilke EXAKT ikke bærer ansvaret, anses levering for sket, når EXAKT melder klar til levering. Eventuelle oplagringsudgifter faktureres lavest muligt.

Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af EXAKT efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Opgivne leveringstider er angivet omtrentligt og uforbindende. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 30 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor EXAKT. EXAKT skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.

Mangler og Reklamation

Ved levering skal Køber straks, og senest inden 5 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber. Har Køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Udlån/varer på prøve

Varer kan efter aftale sættes på prøve eller i udlån i maksimum 8 dage, og faktureres i henhold til gældende takster. Ved eventuel returnering inden 8 dage udstedes kreditnota på den pågældende vare, såfremt varer og emballage er i samme stand som ved modtagelsen. Varen skal leveres frit til vort lager.

Ejendomsforbehold

EXAKT forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen(herunder eventuelle rentetilskrivninger) og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af EXAKT på køberens vegne, er betalt af køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod EXAKT’s ejendomsforbehold. Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning. Når køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til køber, skal EXAKT efter påkrav fra køber bekræfte dette.

Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører EXAKT’s opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til 4 gange fakturabeløbet for den leverede vare/ydelse. EXAKT’s erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab. EXAKT er ikke erstatningsansvarlig for datatab, driftstab eller andet tab som følge af systemets tekniske nedgang. EXAKT er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om EXAKT er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

Force Majeure

EXAKT er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for EXAKTS’s kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes EXAKT samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører. Til force majeure regnes i øvrigt fejl/mangler, herunder driftsforstyrrelser hos købers øvrige leverandører/aftaleparter.

Produktansvar

For produktansvar hæfter EXAKT og/eller er EXAKT ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette EXAKT, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er EXAKT ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver EXAKT sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

Customboards bestilt på www.customboard.dk

Der ydes ingen returret på specialtavlerne. Ved bestilling af Customboards på www.customboard.dk er den viste skitse din tavle. Gennemgå derfor både tekst, grafik og hele skitsen nøje idet din godkendelse danner grundlag for den endelige tavle. Fra bestillingsdato beregnes cirka 4 ugers leveringstid. Bemærk at oplyste mål på Customboards er printets størrelse, ekskl. rammen på tavlen. Det betyder at tavlen vil være 2-3 centimeter større. Der kan ikke garanteres nøjagtig faste mål på den færdige tavle. Eventuelle fejl opstået grundet fejl/mangler i korrekturen, vil efter bestilling ikke kunne danne grundlag for en reklamation.

Customboards bestilt ved konsulent eller ved grafisk afdeling i EXAKT

Der ydes ingen returret på specialtavlerne. Ved bestilling af Customboards fremsendes altid korrektur til godkendelse. Denne korrektur gennemgås nøje, idet korrekturen danner grundlag for den endelige tavle. Korrekturen godkendes med underskrift inden en produktion sættes i gang. Fra godkendelsesdato beregnes cirka 4 ugers leveringstid. Bemærk at oplyste mål på Customboards er printets størrelse, ekskl. Rammen på tavlen. Det betyder at tavlen vil være 2-3 centimeter større. Der kan ikke garanteres nøjagtig faste mål på den færdige tavle. Eventuelle fejl opstået grundet fejl/mangler i korrekturen, vil efter godkendelse ikke kunne danne grundlag for en reklamation.

Værneting

Værneting for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancen eller betaling, er Retten i Aalborg, idet enhver tvist bedømmes efter dansk ret.

Handelsbetingelser - Privat

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser af den 26.08.2013, version nr. 2 (salg til forbrugere).

1 Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for EXAKT´s leverancer til køber.

EXAKT/Dansk Totaldesign v/ Mogens Jørgensen
Stenholm 7
9400 Nørresundby
Selskabet beskæftiger sig primært med salg af produkter til leg og læring, samt undervisning.

2 Aftalen

Der indgås en bindende aftale mellem EXAKT og køber ved købers afgivelse af elektronisk ordre ved tryk på ”bekræft bestilling”. Umiddelbart efter EXAKT’s modtagelse af ordren afsendes en ordrebekræftelse til køber med information om ordrens modtagelse og angivelse af ordrens indhold.

3 Sprog

Aftaler kan indgås med EXAKT på dansk.

4 Priser

Priserne er de på aftaletidspunktet gældende priser og medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser oplyses inklusive moms og andre gebyrer, som direkte kan henføres til varen. Leveringsomkostningerne indregnes ikke i denne pris, og denne omkostning tilkommer yderligere for Køber.

Der tages forbehold for prisstigninger uden for sælgers kontrol og trykfejl.

5 Betaling

Ved betaling med faktura skal betaling ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af EXAKT’s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger EXAKT til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms.

Ved betaling med VISA, Mastercard eller Dankort er kortgebyret fastsat af Nets, og opgøres således til:

Ved betaling med VISA (dansk): 1,5% af beløbet
Ved betaling med Dankort/VISA-Dankort:
0,00 - 50,00 kr. = 0,70 kr.
50,01 - 100,00 kr. = 1,10 kr.
Over 100,01 kr. = 1,39 kr.

Betales med betalingskort vil pengene først blive trukket, når varen af afsendt.

6 Produktinformation og ændringer

EXAKT forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af EXAKT før eller efter aftalens indgåelse, forbliver EXAKT’s ejendom og må ikke videregives uden EXAKT’s skriftlige samtykke. EXAKT opretholder desuden samtlige immaterielle rettigheder til leverede designs m.v.

7 Levering

Leveringsomkostningerne for levering i Danmark er:

1-5 kg = DKK 65,-
6-10 kg = DKK 75,-
10-20 kg = DKK 105,-
20-25 kg = Dkk 140,-

Alle forsendelser, der foretages af EXAKT selv, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for købers regning.

Levering anses for sket, når varen er i købers besiddelse. Hvis køber ikke kan modtage leverancen, eller modtagelse ikke kan finde sted til aftalt tidspunkt grundet forhold, for hvilke EXAKT ikke bærer ansvaret, anses levering for sket, når EXAKT melder klar til levering. Eventuelle oplagringsudgifter faktureres lavest muligt.

8 Leveringstid

Leveringstiden forventes at være 2-10 hverdage.

Leveringstiden er fastsat af EXAKT efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor EXAKT. EXAKT skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.

Medmindre andet er aftalt, skal leveringen af varen/tjenesteydelsen ske senest inden for 30 dage fra bestillingstidspunktet (Se punkt 15. ved bestilling af customboards).

9 Fortrydelsesret

Køber har en fortrydelsesret på 14 dage. Fristen regnes fra den dag Køber har fået varen i hænde, eller hvis varen skal fremstilles eller tilpasses efter købers individuelle behov, fra den dag aftalen er indgået. Omhandler aftalen en vare, der skal fremstilles eller tilpasses efter købers individuelle behov gælder fortrydelsesretten dog kun indtil fremstillingen eller tilpasningen begynder, ved købers samtykke til arbejdet kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Køber oplyse over for EXAKT, at fortrydelsesfristen ønskes anvendt. Fra orientering af EXAKT om anvendelse af fortrydelsesfristen, løber en frist på 14 dage for Køber til at returnere varen. Det er tilstrækkeligt, at Køber inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller en anden forsendelsesvirksomhed. Omkostninger ved tilbagesendelse af varen til EXAKT påhviler Køber.

Varen skal tilbagesendes til følgende adresse:

EXAKT/Dansk Totaldesign v/ Mogens Jørgensen
Stenholm 7
9400 Nørresundby

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, skal køber tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da køber modtog den, således at disse er i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Køber hæfter for værdiforringelse af varen som følge af Købers håndtering af varen, som gør ud over hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og måden varen fungerer på. EXAKT er berettiget til at modregne værdiforringelsen i tilbagebetalingen. Det er EXAKT, der alene vurderer varens værdiforringelse.

Tilbagebetaling for varen vil ske snarest og senest 14 dage efter, at EXAKT har modtaget oplysninger om, at fortrydelsesretten ønskes anvendt. EXAKT er berettiget til at tilbageholde tilbagebetalingen indtil EXAKT har modtaget varen retur eller indtil Køber overfor EXAKT har dokumenteret, at varen er afsendt til returnering.

Tilbagebetaling vil ske med samme betalingsmiddel, som Køber har anvendt ved købet af den vare, der ønskes returneret.

10 Mangler og reklamation

Købelovens regler vedrørende mangler er gældende.

EXAKT yder 24 måneders reklamationsret på alle varer. Vil Køber påberåbe sig en mangel, skal Køber inden rimelig tid efter manglen er opdaget give EXAKT meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter EXAKT’s valg vil mangler ved det solgte som udgangspunkt blive afhjulpet eller der ydes omlevering og køber kan i disse tilfælde ikke kræve pengene retur eller afslag i prisen.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden EXAKT’s samtykke fratager EXAKT for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

11 Ejendomsforbehold

EXAKT forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen (herunder eventuelle rentetilskrivninger) og de med salgs-genstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af EXAKT på køberens vegne, er betalt af køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod EXAKT’s ejendomsforbehold.

Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.

Når køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgs-genstanden er overgået til køber, skal EXAKT efter påkrav fra køber bekræfte dette.

12 Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører EXAKT’s opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til 4 gange fakturabeløbet for den leverede ydelse/vare. EXAKT’s erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab. EXAKT er ikke erstatningsansvarlig for datatab, driftstab eller andet tab som følge af systemets tekniske nedgang. EXAKT er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om EXAKT er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

13 Force Majeure

EXAKT er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for EXAKTS’s kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes EXAKT samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Til force majeure regnes i øvrigt fejl/mangler, herunder driftsforstyrrelser hos købers øvrige leverandører/aftaleparter.

14 Produktansvar

For produktansvar hæfter EXAKT og/eller er EXAKT ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette EXAKT, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er EXAKT ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver EXAKT sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

15 Customboards

Ved bestilling af Customboards fremsendes altid korrektur til godkendelse. Denne korrektur gennemgås nøje, idet korrekturen danner grundlag for den endelige tavle. Korrekturen godkendes med underskrift inden en produktion sættes i gang. Fra godkendelsesdato beregnes cirka 4 ugers leveringstid. Bemærk at oplyste mål på Customboards er printets størrelse, ekskl. Rammen på tavlen. Det betyder at tavlen vil være 2-3 centimeter større. Der kan ikke garanteres nøjagtig faste mål på den færdige tavle. Eventuelle fejl opstået grundet fejl/mangler i korrekturen, vil efter godkendelse ikke kunne danne grundlad for en reklamation. Der ydes ingen returret på specialtavlerne.

16 Værneting

Værneting for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancen eller betaling, er Retten i Aalborg, idet enhver tvist bedømmes efter dansk ret.